مشخصات فردی
نام : سعید نام خانوادگی : زارع نام پدر : علی
شماره شناسنامه : 981 کد ملی : 2432890884 صادره از : مرودشت
تلفن تماس : 09179969044 تلفن همراه : 09382547693 پست الکترونیک : saeed.zare48@yahoo.com
آدرس : مرودشت بلوارمولوی مجتمع مسکونی پارس

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : واحد ارسنجان سال اخذ مدرک تحصیلی : 1389/04/31
شماره عضویت : 1-17-- شماره پروانه : 1-17-300-00986 پایه : 3
مقطع : کاردانی
رشته های مورد نظر : دفترفنی-سرپرست کارگاه-نظارت-اجرا