مشخصات فردی
نام : محمدرضا نام خانوادگی : صفری نام پدر : شکراله
شماره شناسنامه : 3454 کد ملی : 2300730243 صادره از : شیراز
تلفن تماس : 07117252983 تلفن همراه : 09175667177 پست الکترونیک : mohamadreza.safari@yahoo.com
آدرس : بلوارسرداران شهیدکوچه77پلاک52

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : بیضا فارس سال اخذ مدرک تحصیلی : 1393/02/04
شماره عضویت : 1-17-- شماره پروانه : 1-17-- پایه :
مقطع : مهندسی
رشته های مورد نظر : کارمرتبط بارشته تحصیلی