جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...
1397/12/27

 

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است
می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید اسفندماه 97

    ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت 
    1 امین کاظمی نژاد 972
    2 اسماء ماهوتی  5526
    3 غلامحسین کیاسی 3778
    4 شکراله عباسپور  484
    5 خلیل زرگریان  4779
    6 سیدمهران طباطبائی  1654
    7 طاهره دارنجانی شیرازی  5541
    8 حسن نعمتی  886
    9 محمدمهدی کریمی 719
    10 محمد مختاری  6733
    11 محسن گرامی 5402
    12 یداله اسعدی  363
    13 زهرا رحیمی  3745
    14 محمدحسین آبران  3039
    15 عبدالحمید حسن زاده  2276
    16 امان اله جوکار تنگ کرمی  590
    17 سیدحسین رضویان  646
    18 فاطمه قنبری  6484
    19 مهدی قره چاهی  4612
    20 حسین صدیقی 3538
    21 ابوالفضل رضایی 6821
    22 مهران حیدری  5898
    23 ابراهیم عبدالهی  2282
    24 احمد علی اشتیاق  254